سفارش تبلیغ
صبا
حکمرانیها میدانهاى مسابقت مردان است . [نهج البلاغه]

معماری

طرح فضاههاى مورد نیاز

انواع متفاوت هتل ها،استانداردهاى متنوعى از کیفیت و
امکانات را اریه می دهند.هتلها مى توانندحلقهاى از یک زنجیره باشند یا مستقل عمل
کنند.اگر هتل عضوى ازیک زنجیره باشند،ممکن است شرایط طراحى خاصى اعمال گردد.انواع
هتلها عبارتنداز:هتل هاى شهرى، هتلهاى خاص تعطیلات،کلوپ ها،هتل آپارتمان ها ومتل
ها.

امکانات پذیرایی از جمله اتاقها،توالت ها حمام ها،اتاقک هاى
مخصوص دوش، وغیره،راهروهاوتالار ورودی باید50 تا60 درصد مساحت کف را اشغال نمایند.

مهمانخانه هاى عمومى،قسمت پذیرش،راهرو ومحل استراحت،نیازمند
7-4درصد؛قسمت های پذیرایی،رستوران وپیشخوان مخصوص مهمانان و مراجعین نیازمند 8-4
درصد؛قسمت مخصوص مهمانى با اتاقهای جلسه وکنفرانس نبازمند12-4 درصد؛قستهاى
داخلی،آشپزخانه ها،اتاقهای کارکنان وانبارها 14-9 درصد؛قسمت ادارى،مدیریت ومنشی ها
2-1 درصد؛حفظ ونگهداری وتعمیرات 7-4 درصد؛زمان فراغت ،ورزش،مغازه هاویک سالن آرایش
10-2 درصدازکف را در بر می گیرد. ممکن است بخشهای خاصی برای سمینارها،مراکز
بهداشتی وامکانات خارج از ساختمان که فضای مورد نیاز بسیار متنوع است نیز لازم
باشند.

سیستم های ملی طبقه بندی،اجباری یا داوطلبانه به حسب طبقه
بندی وروش طرح(حروف،اعداد،ستاره ها،تاج ها وغیره)از تنوع برخوردارند.بیش از100
سیستم طبقه بندی،مورد استفاده قرار می گیرد،که اغلب بر اساس مدل سازمان جهانگردی
جهانی(
WTO)ترتیب یافته،امابا شرایط بومی ومحلی سازگاری یافته اند.

طرح کلى هتل وفضاهای موردنیاز

هتل ها انواع مختلفی از پذیرایی وخدمات از جمله

اتاقخواب،سوییت،واحدهای خدمات غذایی سلف سرویـس وآپــارتـمان هـایی کـه از خدمات هتل
استفــــاده می کنـند،ارایــه می دهـنـد(6)-(11).اندازه وتعــداد تخـت ها،ابــعاد
وطــرح اتاق هارا تعیین می کند،مثلاهر تخت یک نفــره
cm200/100؛تخـــــت دو نفــرهcm 200/150 ؛تخـت
دو نفــره با انـدازه ى بزرگ
c

 200/165 یاتخت
دونفره با اندازه بسیار بزرگ
cm200/200 .

اتاقها می توانندشامل قسمتی برای نشستن با صندلی،یک
میز،تلویزیون، یخچال ومحوطه چمدان باشند.فضای راهروباید حدود
m6برای هر اتاق
وحداقل
m80/1 -5/1 عرض داشته باشد.مسیرهای جدا گانه ای باید برای
مهمانان،کارکنان وکالاهامهیا گردد(1)-(2).

همیشه رفت وآمدها درون ونزدیک یک هتل وجود دارد.مشتریان
حرکت خود را از محوطه های پارکینگ شروع می کنند،از ورودی وپذیرش می گذرند وسپس به
سوی آسانسورها،راه پله ها یاراهروهای منتهی به اتاق خواب هایا اتاق های عمومی روان
میشوند . در بسیاری از هتل ها،مشتریان مجاز به رفتن مستقیم ازاتاق خواب به پارکینگ
،بدون گذر از قسمت پذیرش نیستند.مسیرهای خاص مناسبی برای فرار از آتش ،باید مطابق
با قوانین مربوط مهیا گردد .کارکنان ،از طریق ورودی مخصـوص به خـود واتاق تعویض
لباس به آشپز خانه ها،قسمت های خدمات پیشخوان،کارگاه ها وغیره می روند . تحویل
تمام کالاهاباید به بخش مر بوطه یا قسمت انبار،با استفاده از آسانسور های خاص صورت
پذیرد. باید دفع موادزاید در مناطق خاص سر پوشیده صورت گیردتا در هنگام شب کم
شود؛ارتفاع این قسمتها حداقل باید35/4 مترباشد. هتل ها معمولا دارای یک رستوران یا
محلی برای صبحانه ویک یا چند پیشخوان هستند. هتل های با امکانات کنفرانس می
تواندشامل یک سالن مرکزی چند منظوره،اتاق هایی برای جلسات،بخش های نمایشگاه
وامکانات بوفه باشند.انبار اثاثیه ى اضافی وفضای پارکینگ اضافی نیزمی تواندلازم
باشد. امکانات تخصصی می توانددر بر گیرنده ى اتاق های رسانه های سمعی
وبصری،تجهیزات نشان دادن فیلم،امکانات ترجمه ى همزمان،ماشین های کپی،فکس وتلفن
باشد.

در هتل ها باید امکاناتی را برای معلولین،در حداقل2-1 درصد
اتاق ها وترجیجادر طبقه ى همکف وبا حداقل مشخصات زیر پیش بینی نمود؛سطوح شیب
دار20:1،راهروهای با عــرض  
mm 915 ،درهای
با عرض
mm815 ،لابی های  mm460پهن تر از در درسمت قفل،درهای کمد هاباریک یا کشویی وطبقات به ارتفاع
m37/1 باشند،حمام ها:فضای چرخش مرکزی m 52/1،عرضm75/2،سطـــح میزهای تـوالت mm 860 ارتفاع،فضـای
زانـو
mm685،آینه ها تا0/1 امتداد داشته باشند

 ارتفاع نشیمن گاه

توالت معمولا mm430 است. میله های دستگیره درطرفین
حمام وتوالت ضروری است . اتاق های خواب استاندارد با عرض
m65/3 را می توان با مشخصات زیر در نظر
گرفت:کلیدهای برق به ارتفاع
m2/1؛فضای میان تختها واثاثیه mm 910؛تختها با ارتفاع450 تا500
میلیمترارتفاع ودر زیر آنهافضای کافیبرای انگشتان پاهاوجود داشته باشد؛سطح چشم از
صندلی چرخدار
m37/1-07/1است؛در میز های آرایش باید این مورددر نظر گرفته
شودودارای
mm685فضا برای زانوهاباشند. قرنیز پنجره های کم ارتفاع نیزترجیح داده
می شوند.

    طرح کلى هتل ها وفضاهاى موردنیاز

رستورانها-ارایه خدمات غذایی

هنگام بر آورداندازه ى رستورانها بر اساس تعداد نفرات در هر
متر مربع دقت شود،زیرا شرایط رفت وآمد،طرح میز ها وغیره به طور قـابـل ملاحظه اى
متنوع است. جدول زیر قاعده ىکلی را بیان می کند.

  a)به استثنای کافه،پیشخوان کنار استخر؛وامکانات دیگرکلوپ،محوطه
هامورداستفاده صبحانه باسرویس بوفه یامیز.

b)مساحت مورد نیازبه ازای هر صندلی،اساسابر حسب اندازه وفضای
اثاثیه،نسبت میزهایی که دو نفر بر سر آن می نشینندوچیدن ها برای سرویس
غذایی(بوفه،سرویس سر میزوغیره).

آشپزخانه ى هتل
اندازه ی آشپز خانه با توجه به تعداد محل های کارفردی،فضای
مورد نیاز برای تجهیزات،تنوع غذا ومقدار غذایی که باید آماده شود،تعیین می گردد.
بنابراین تعداد صندلی ها،معــیار خوبی برای این منـظور نیسـت. جـدول زیر، اساسی
تقریبی برای تخمیــن زدن اولیه ىفضاهاى مورد نیازاست:

مساحت به ازای هر صندلی              هتلهای درجه بالا ( 2 m)               هتل های
درجه متوسط(
2 m)  
      
هتل هایارزان قیمت(
2 m)

آشپز خانه اصلی وانبارها(a)                  2/1            0/1        ( (d  7/0

آشپز خانه اقماری((b                           

آشپز خانه های مخصوص             2/0

مهمانی(c)

a)نیاز به ذخیره سازی وبه تناوب تحویل مواد بستگی دارد.b)شامل ظرف شویی در محل

c)
2
m15/0افزا یش در آشپز خانه ى اصلی2 m05/0آبدار خانه ى مخصوص مهمانی

d)استفاده از برخی غذا های مقرون به صرفه

طراحی آشپزخانه مستلزم چهارمرحله است.

1- یک پلان عملکردی در برگیرنده ى تمام محل های فعالیت های
اصلی،

2- حداقل وحداکثر نیازهای کارکنان در هر محل را کنترل کنید،

3- تجهیزات مورد نیاز برای هر محل راتعیین کنید،و
4- تخصیص فضا
فعالیت هاوعملــکـردهریک ازسه قسـمـت یامحلااصلی رافهرست
کنید: آشپزخانه،انبارهاوخدمات تقابل محوری میان قسمت ها ى مهمانان،انبارها
وخدمات،محل سرو پیشخدمت ها است دراطراف این نقطه،امکانات سروغذا ونوشابه وامکانات
دفع ظروف کثیف موادزاید وجود دارند.خدمات هر طبقه به سمت مسیر های منتهی به اتاق
های مهمانان است.اما برای کارایی حداکثر،باید مسیرهای میان آشپزخانه،محل سرو ورستوران
تا حدامکان کوتاه باشد.


علی عبداله زاده ::: جمعه 87/11/18::: ساعت 3:14 عصر

طرح فضاههاى مورد نیاز

انواع متفاوت هتل ها،استانداردهاى متنوعى از کیفیت و
امکانات را اریه می دهند.هتلها مى توانندحلقهاى از یک زنجیره باشند یا مستقل عمل
کنند.اگر هتل عضوى ازیک زنجیره باشند،ممکن است شرایط طراحى خاصى اعمال گردد.انواع
هتلها عبارتنداز:هتل هاى شهرى، هتلهاى خاص تعطیلات،کلوپ ها،هتل آپارتمان ها ومتل
ها.

امکانات پذیرایی از جمله اتاقها،توالت ها حمام ها،اتاقک هاى
مخصوص دوش، وغیره،راهروهاوتالار ورودی باید50 تا60 درصد مساحت کف را اشغال نمایند.

مهمانخانه هاى عمومى،قسمت پذیرش،راهرو ومحل استراحت،نیازمند
7-4درصد؛قسمت های پذیرایی،رستوران وپیشخوان مخصوص مهمانان و مراجعین نیازمند 8-4
درصد؛قسمت مخصوص مهمانى با اتاقهای جلسه وکنفرانس نبازمند12-4 درصد؛قستهاى
داخلی،آشپزخانه ها،اتاقهای کارکنان وانبارها 14-9 درصد؛قسمت ادارى،مدیریت ومنشی ها
2-1 درصد؛حفظ ونگهداری وتعمیرات 7-4 درصد؛زمان فراغت ،ورزش،مغازه هاویک سالن آرایش
10-2 درصدازکف را در بر می گیرد. ممکن است بخشهای خاصی برای سمینارها،مراکز
بهداشتی وامکانات خارج از ساختمان که فضای مورد نیاز بسیار متنوع است نیز لازم
باشند.

سیستم های ملی طبقه بندی،اجباری یا داوطلبانه به حسب طبقه
بندی وروش طرح(حروف،اعداد،ستاره ها،تاج ها وغیره)از تنوع برخوردارند.بیش از100
سیستم طبقه بندی،مورد استفاده قرار می گیرد،که اغلب بر اساس مدل سازمان جهانگردی
جهانی(
WTO)ترتیب یافته،امابا شرایط بومی ومحلی سازگاری یافته اند.

طرح کلى هتل وفضاهای موردنیاز

هتل ها انواع مختلفی از پذیرایی وخدمات از جمله


ادامه مطلب...


علی عبداله زاده ::: جمعه 87/11/18::: ساعت 2:57 عصر

 
لیست کل یادداشت های این وبلاگ
>> بازدیدهای وبلاگ <<
بازدید امروز: 0


بازدید دیروز: 0


کل بازدید :6221
 
 >>اوقات شرعی <<
 
>> درباره خودم<<
 
>>اشتراک در خبرنامه<<
 
 
>>طراح قالب<<